Huishoudelijk reglement

 
 
 

 1. Inleiding
 • Historiek

AC Kortenberg werd opgericht op 7 december 1973 en sloot zich aan als autonome club bij de KBAB op 21 april 1975. Op 27 december 1984 werd de vereniging AC Kortenberg een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 1985, nr. 1573, blz. 793.

Op 3 april 1963 werd officieus FC Overijse opgericht en op 3 november 1966 sloot FC Overijse aan bij de KBAB. Op 31 oktober 1985 werd de club omgevormd tot Atletiekclub Overijse, een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 december 1985, nr. 14195, blz. 6419.

Op 2 juni 1997 vond een fusie plaats tussen AC Kortenberg en Atletiekclub Overijse. De nieuwe fusieclub droeg de naam van Atletiek Club Kortenberg Overijse, in het kort ACKO, waarvan de zetel gevestigd was te Kortenberg. De statuten van de fusieclub verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1998. ACKO was aangesloten bij de VAL met stamnummer 304 en bestond uit twee afdelingen, nl. één afdeling Kortenberg en één afdeling Overijse. Vanaf 1 november 2003 werd de benaming gewijzigd in Vlaamse Atletiek Midden-Brabant VZW, afgekort VAMB vzw.

Op 13 februari 2004 werden de statuten gewijzigd waardoor VAMB een overkoepelend orgaan werd. De aangesloten clubs waren Atletiekclub Kortenberg en Zoniën Athletics Team (Competitie en recreatie).

VAMB was aangesloten bij deVAL met startnummer 304.

In 2007 besloten  Atletiekclub Kortenberg en Zoniën Athletics Team een eigen pad te bewandelen. Sinds 2007 is ACKO aangesloten bij VAL  met startnummer 461.

 • Beleidslijnen

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement opstelt. Dit huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur worden gewijzigd. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de goede werking van de vereniging. Alle niet voorziene gevallen in dit Huishoudelijk Reglement zullen door de Raad van Bestuur worden beslecht.

 1. Bestuur ACKO
 • Algemene vergadering

De leden van de algemene vergadering worden ieder jaar opnieuw aangesteld voor een periode van 1 jaar. De ontslagnemende RvB neemt kennis van de lijst en voegt ze toe aan de notulen van de AV.

 

 • Raad van Bestuur

De nieuwe leden van de Algemene Vergadering benoemen de leden van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar. Onder zijn leden worden benoemd een voorzitter, secretaris en penningmeester. De verschillende leden van de Raad van Bestuur verdelen de verschillende taken onder zich in onderling overleg.

 

 

 

 1. Atleten
 • Aansluiting

Iedere persoon, vanaf de volle leeftijd van 6 jaar, die wenst lid van de club te worden moet zich online inschrijven.

De te vervullen formaliteiten zijn:

* Aanmelden

* Betaling van het lidgeld

 • Ontslag

Elke toegetreden lid die zijn ontslag wenst in te dienen dient rekening te houden met de wettelijke termijnen bepaald door de Vlaamse Atletiek Liga. Het ontslag kan door ieder lid ingediend worden met een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur van ACKO waarvan kopie naar de VAL.

De Raad van Bestuur kan elke VAL-atleet als ontslagen beschouwen wanneer het op 31 december zijn lidgeld voor het nieuwe seizoen niet heeft betaald. Zolang het ontslag niet betekend wordt, blijft de atleet niet-actief VAL-lid via ACKO voor een termijn van 2 atletiekseizoenen, het nieuwe niet inbegrepen.

Wanneer een atleet de club verlaat tijdens het seizoen kan in onderling overleg een vergoeding aan de atleet gevraagd worden.

De Raad van Bestuur heeft het recht om de aansluiting van een lid te evalueren en deze te aanvaarden of te weigeren. Tevens heeft de Raad van Bestuur het recht om een lid uit te sluiten indien hij of zij de reglementen van ACKO niet naleeft.

 • Lidgeld atleten

Elke atleet die wenst aan te sluiten bij de club betaalt lidgeld. Het atletiekseizoen begint op 1 november en eindigt op 31 oktober.

*Kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen betalen een jaarlijkse bijdrage van 100,00 euro.

Zij krijgen een VAL-nummer.

* Vanaf cadet als wedstrijdatleet, betaalt de atleet een jaarlijkse bijdrage van 100,00 euro.

Zij krijgen een VAL-nummer.

* Men kan ook aansluiten als jogger, vanaf 18 jaar voor een jaarlijkse bijdrage van 75,00 euro.

Men krijgt dan geen VAL-nummer, maar wel een joggerskaart.

Nieuwe leden betalen een eenmalige administratieve kost van vijf euro.

Kinderen die nog geen 7 jaar geworden zijn kunnen niet deelnemen aan VAL-wedstrijden.

De club kan echter bovenvermelde lidgelden wijzigen tot een maximum van 500,00 euro.

Er is een tegemoetkoming voor gezinsaansluitingen, vanaf de derde aansluiting krijg je 10 % korting, vanaf de vierde aansluiting krijg je 20 % korting, enz…

De hoogste korting wordt op het laagste bedrag berekend.

Leden die later in het seizoen aansluiten, betalen voor dat seizoen een verminderd lidgeld:

Vanaf 1 mei:

*Kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen betalen een bijdrage van 55,00 euro.

*Vanaf cadet betaalt de atleet een bijdrage van 55,00 euro.

* Men kan ook aansluiten als jogger, vanaf 18 jaar voor een bijdrage van 45,00 euro.

Andere afwijkingen op de vermelde bedragen kunnen door de Raad van Bestuur toegestaan worden aan bestuurders, trainers en begeleiders, officiëlen, en in uitzonderlijk sociale gevallen.

 • Clubkampioenschap

Er wordt jaarlijks een clubkampioenschap ingericht voor benjamins, pupillen, miniemen, cadetten, scholieren, junioren, senioren en masters en dit zowel voor crossen, indoorwedstrijden als pistewedstrijden. Enkel de officiële wedstrijden, erkend door de VAL, LBFA en IAAF, worden in aanmerking genomen voor het clubkampioenschap. Een atleet komt in aanmerking voor het clubkampioenschap in zoverre aan de aansluitingsvoorwaarden is voldaan. De prestaties als niet aangeslotene of jogger worden niet in aanmerking genomen.

Er wordt jaarlijks ook een clubkampioenschap voor joggers ingericht.

 • Trainingen en wedstrijden

*        Trainingen

Enkel aangesloten leden bij de club mogen meedoen aan trainingen georganiseerd door de club. Tijdens de maand september kunnen niet aangesloten atleten een viertal trainingen komen proberen.

*        Wedstrijden

Deelname aan erkende wedstrijden dient te gebeuren in officiële clubuitrusting vanaf cadet. De atleten dienen zich te schikken naar de bepalingen opgelegd door de Raad van Bestuur.

Boetes als gevolg van niet deelname, zonder doktersattest, na inschrijving aan een kampioenschap kunnen worden verhaald op de atleet.

 • Premies

Er worden jaarlijks premies toegekend aan atleten die

a* een clubrecord verbroken hebben

b* een podiumplaats behaalden op een Provinciaal, Vlaams of Belgisch Kampioenschap.

Soms kan hierop een uitzondering gemaakt worden en bijkomende premies toegekend worden buiten de podiumplaatsen.

Dit en de bedragen worden door de Raad Van Bestuur bepaald.

Verschillende premies voor eenzelfde wedstrijdresultaat kunnen niet worden gecumuleerd. Enkel de hoogste premie wordt weerhouden.

Premies kunnen alleen toegekend worden, indien de atleet zich opnieuw aansluit bij de club.

Indien de atleet de club verlaat, wordt er een bepaald percentage van het bedrag toegekend.

4.Trainers

 • Vergoedingen

De trainersvergoedingen worden bepaald en uitgekeerd door de club. De uitkering moet schriftelijk aangevraagd worden door de trainer aan de penningmeester met vermelding van de datums waarop de trainingen zijn gebeurd. Bedragen en termijnen zijn vastgelegd door de RVB op 31/05/2017.

De trainers die een opleiding volgen in het kader van hun activiteit als trainer, kunnen bij het bestuur voor de opleiding start, een aanvraag binnen doen voor gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

 • Verplichtingen

Extra trainingen buiten de door de club vastgelegde trainingsuren kunnen enkel na akkoord van het bestuur gegeven en vergoed worden.

Er worden  jaarlijks één of meer  trainersvergaderingen  georganiseerd voor de trainers en begeleiders. De trainers en begeleiders worden verondersteld hier aan deel te nemen.

5.Informatie

Alle belangrijke informatie over ACKO en het atletiekgebeuren wordt door het bestuur aan leden gecommuniceerd via strooibriefjes, nieuwsbrief, ad valvas, GIMME en/of de website. Deze zijn tevens de spreekbuis en aankondiger van officiële mededelingen door de Raad van Bestuur.

De strooibriefjes en/of de website kunnen tevens gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

In het kader van de vrijwilligerswet betaalt de club geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk.

6Vragen, opmerkingen, betwistingen

Alle vragen en opmerkingen door leden kunnen steeds aan het bestuur worden gesteld, hetzij schriftelijk hetzij per email (ackoéval.be).

Alle betwistingen in verband met vorige bepalingen kunnen aangekaart worden bij het bestuur, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij via email.

Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 03 mei 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODIUMPLAATSEN

 

BEN/PUP/MIN

CAD

SCHOL

JUN

MAS

AC

 

PK/VAL/BK

 

 

 

 

 

PK1STE

1STE     9

25

35

50

45

60

PK2DE

2DE         7

15

20

30

25

40

PK3DE

3DE         6

10

10

20

20

20

 

4DE         5

 

 

 

 

 

VAL1STE

5DE         4

35

50

70

50

90

VAL2DE

6DE         3

25

40

50

35

70

VAL3DE

7DE         2

20

25

35

25

50

 

8STE       1

 

 

 

 

 

BK1STE

 

70

100

120

100

200

BK2DE

 

60

75

95

75

130

BK3DE

 

50

50

70

50

100

 

 

 

 

 

 

 

BELG.REC.

10

70

85

120

100

200

 

 

 

 

 

 

 

MAX

100

300

300

400

300

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBRECORDS ENKEL OP ERKENDE VA L-AFSTANDEN

BEN/PUP/MIN MOETEN VOLDOEN AAN CLUBKAMPIOENSCHAP

5 KEER PER SEIZOEN

25

1 KEER PER SEIZOEN

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
What do you want to do ?

New mail