Statuten

HOOFDSTUK I – Naam, doel, zetel, duur

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Atletiekclub Kortenberg, afgekort VZW ACKO.

Artikel 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 3070 Kortenberg,  Vogelenzangstraat 113 3070 Kortenberg.

Artikel 3 De zetel kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur.

Artikel 4 De vereniging heeft tot doel op de ruimst mogelijke wijze bij te dragen tot de bevordering van de atletieksport. Om dit deel te verwezenlijken mag zij alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan. Zij mag ook toetreden tot andere verenigingen van gelijke aard binnen het kader van de Vlaamse Atletiekliga VZW.

HOOFDSTUK II – Leden

Artikel 6 De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering komt uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden.

Het minimum aantal werkende leden van de vereniging bedraagt zes personen.

Artikel 7 De oprichters zijn de eerste werkende leden. De aangesloten sportbeoefenaars zijn de toegetreden leden.

Artikel 8 Ieder toegetreden lid kan zich kandidaat stellen als werkend lid door een schriftelijke vraag te richten aan de Raad Van Bestuur. De Raad Van Bestuur beslist bij gewone meerderheid of een kandidaat werkendlid aanvaard wordt.

Artikel 9 De rechten en plichten van de werkende en toegetreden leden van de vereniging worden geregeld door het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur.

Artikel 10 De werkende en toegetreden leden zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de grootheid wordt bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 11 De bijdrage van de leden mag het bedrag van 500 euro niet overschrijden.

Artikel 12 Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de algemene vergadering van de VZW terugtrekken door een schriftelijk schrijven aan de voorzitter. Hun ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.

Indien dit ontslag echter tot gevolg zou hebben dat het aantal werkende leden daalt onder het minimum aantal bedoeld in artikel 6 dan zal het ontslag pas ingaan op het ogenblik dat de vervanging van het ontslagnemend lid voorzien is.

Artikel 13 Het lidmaatschap van de werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de RVB bepaalde termijn niet betalen wordt geacht ontslagnemend uit de Algemene Vergadering te zijn.

Artikel 14 Elk toegetreden lid dat zijn ontslag wenst in te dienen dient rekening te houden met de wettelijke termijnen bepaald door de Vlaamse Atletiekliga VZW.

Artikel 15 Als een werkend of toegetreden lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW dan kan diens lidmaatschap op voorstel van de RVB of op verzoek van ten minste 1/5 van alle werkende leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering waarop ten minste 1/2 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is.

Het werkende lid van wie de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld heeft het recht om gehoord te worden.

Artikel 16 Geen enkel werkend of toegetreden lid kan aanspraak maken op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten alle tijden van het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz…

HOOFDSTUK III – Raad van bestuur

Artikel 17 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens vijf leden.

Artikel 18 De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zij herbenoembaar.

Artikel 19 De RVB heeft inzake het bestuur van de vereniging de meest uitgebreide macht.

Artikel 20 De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.

De bestuurderskunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de RVB kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter en of de secretaris van de RVB. Een bestuurder is verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 22 De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door twee bestuurders,

waaronder de voorzitter, hierbij gezamenlijk optredend.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren naar één bestuurslid.

Artikel 23 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in

jaren van de aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 24 Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en bewaard worden in een speciaal register. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar de werkende leden er kunnen inzage van nemen zonder verplaatsing van het register. De uittreksels die moeten overlegd worden en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

HOOFDSTUK IV – Algemene vergadering

Artikel 25 De Algemene Vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar bijeengeroepen in de maand januari.

Artikel 26 De voorzitter van de RVB roept de Algemene Vergadering bijeen. Op schriftelijk verzoek van 1/5 van de werkende leden van de vereniging roept de voorzitter een (bijzondere) Algemene Vergadering bijeen, ten laatste één maand na de aanvraag hiertoe.

Artikel 27 Alle werkende leden worden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Artikel 28 Leden die niet op de Algemene Vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander lid worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Artikel 29 Op de Algemene Vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden behalve in de gevallen waar de wet anders bepaalt.

Artikel 30 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

  • de wijziging van de statuten,
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
  • de kwijting aan de bestuurders,
  • de goedkeuring van de begroting en de rekening,
  • de uitsluiting van een werkend lid en/of toegetreden lid
  • de ontbinding van de vereniging.

Over de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging kan de Algemene Vergadering allen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een besluit inzake de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid bedoeld in voorgaand lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze vergadering mag niet worden gehouden binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering.

Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 31 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bijgehouden in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden er kunnen inzage van nemen zonder verplaatsing van het register.

HOOFDSTUK V – Balans, begroting

Artikel 32 Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

Artikel 33 Ieder jaar zal de RVB de rekening en zijn begroting voor het volgend jaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen.

Artikel 34 De Algemene Vergadering duidt twee rekeningnazichters aan. Bij gebrek aan kandidaten wordt deze taak waargenomen door respectievelijk de voorzitter en een onbenoemd bestuurslid.

HOOFDSTUK VI – Ontbinding en vereffening

Artikel 35 Bij ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming die aan het netto-actief van het patrimonium moet worden gegeven. Deze bestemming moet in het voordeel zijn van een gelijkaardige sportvereniging.

HOOFDSTUK VII – Niet voorziene gevallen

Artikel 36 Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal geregeld worden volgens de wet van 27 juni 1921 en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003 betreffende de verenigingen zonder winstgevend oogmerk, de internationale verenigingen zonder winstgevend oogmerk en de stichtingen.

Artikel 37 Alle voorschriften van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn met de wet, dienen ongeldig te worden beschouwd zonder dat daarom onderhevige akte als nietig dient te worden aanzien.